گالری فرم استخدام دانلودها اخبار تالار گفتگو نمونه گیری در منزل پذیرش آنلاین
امروز : شنبه ، 8 آذر 1399        ساعت :


ورود به سیستم جوابدهی آنلاین
 

نام کاربری :
رمز ورود :

جستجوی آزمایش

اطلاعات بالینی
‏1- سنجش کلی و غیر مستقیم عملکرد کلیه و سرعت تصفیه گلومرولی (‏GFR‏)‏‏2- بررسی عملکرد کبدی‏3- تشخیص افتراقی اورمی (ازتمی) قبل کلیوی، کلیوی و بعد از کلیوی از یکدیگر به همراه تست ‏کراتینین.آزمایش ‏BUN، میزان نیتروژن اوره را اندازه گرفته و بعنوان اندیکس عمده در در عملکرد گلومرولی و تولید ‏و ترشح اوره مطرح می باشد. کاتابولیسم سریع پروتئین در کبد و اشکال در عملکرد کلیه ها باعث بالا رفتن ‏BUN‏ می شود. در افزایش سریع تولید اوره، نکروز بافتی، کاتابولیسم پروتئین، افزایش ترشح سرعت ترشح ‏نیتروژن اوره توسط کلیه ها دیده می شود
مقادیر مرجع
بزرگسالان: ‏‎10 - 20 mg/dl کهنسالان: ممکن است اندکی بیشتر از بزرگسالان باشد کودکان: ‏‎5 - 18 mg/dlاطفال: ‏‎5 - 18 mg/dlنوزادان: ‏‎3 - 12 mg/dlخون بند ناف: ‏‎مقادیر بحرانی:‏‎100 mg/dl ‎‏ < (نشانه آسیب شدید عملکرد کلیوی است).‏21 - 40 mg/dl
نوع نمونه
سرم
حجم نمونه
1 سی سی
نگهداری نمونه
نمونه به مدت 24 ساعت در دمای اتاق، 7 روز در ‏C˚4 و یک سال در ‏C˚20- سانتی پایدار است
راهنمای جمع آوری نمونه
ناشتایی به مدت14-8 ساعت ضروری می باشد.‏2. دقت نمایید تا سرم همولیز نگردد‏3. اجتناب از مصرف فلوئورید سدیم‏4. اجتناب از مصرف آمونیوم هپارین‏5. اجتناب از لیز شدن نمونه
نام های مشابه
‏اوره خون، نیتروژن اوره خون، ‏‎ Urea Nitrogen, Blood or serum